Koplytstulpis, skirtas pirmojo lietuviško vaidinimo šimtmečiui

Koplytstulpis, skirtas pirmojo lietuviško vaidinimo šimtmečiui

Minint pirmojo viešo lietuviško vakaro Marijampolėje šimtmetį 2005 m. gegužės 22 d. skvere prie Marijampolės municipalinio dramos teatro atidengtas 4,6 m aukščio tautodailininko Algimanto Sakalausko sukurtas stogastulpis. Stogastulpio apatinėje dalyje išdrožti užrašai: „1905 m. gegužės 28 d. Marijampolėje įvyko pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ ir lietuviškų dinų koncertas. 2005.05.22/ Organizatoriai Kazys Grinius, Joana Griniuvienė. /Choro vadovas Albinas Jaseniauskas. Dalyvavo per 1000 žiūrovų“. Virš užrašų mūza laikanti lyrą ir Komedijos kaukę. Tragedijos ir Dramos kaukės padėtos mūzai po kojomis. Visą kompoziciją dengia dvišlaitis skarda dengtas stogelis virš kurio kyla stulpas su keturšlaičiu skardintu stogeliu puoštu saulute. Prie stogastulpio pagrindo pritvirtinti du suoleliai.

Idėja surengti Marijampolėje lietuvišką vakarą kilo daktaro Kazio Griniaus žmonai Joanai Pavalkytei-Griniuvienei.   Sunkiausia buvo gauti carinės administracijos leidimą. Gavus gubernatoriaus sutikimą imtasi paruošiamųjų darbų. Norinčių prisidėti buvo daug. Ypač aktyvūs buvo gimnazistai ir studentai sugrįžę atostogų iš kitų miestų. Spektaklį režisavo Peterburgo universiteto studentas Pijus Grigaitis. Choristus parengė vargonininkas Albinas Jaseniauskas su sūnumi. Jiems talkino stačiatikių choro dirigentas Gricajus, kuris žavėjosi lietuvių liaudies dainomis. Neradus didelės salės, kuri talpintų bent 1000 žmonių, Griniai išsinormavo kluoną, stovėjusį prie pat kapinių. Salę įrenginėjo talkininkai ir savanoriai, lentas pigiau įsigyti padėjo liberalių pažiūrų rusas, urėdas Pavelas  Judenko. 1905 m. gegužės 28 d. vakaras įvyko. Bilietai buvo greitai išparduoti, tačiau norinčių patekti buvo kur kas daugiau –juos organizatoriai įleido be bilietų. Choristai kartodami dainas net užkimo, spektaklis nusisekė, o jos autorius Juozas Vilkutaitis Keturakis buvo triukšmingai pasveikintas. Ypač publiką sužavėjo žilagalvio kanklininko Simano Staknevičiaus  (Ringių Simo) iš Selemos Būdos   pasirodymas. Vakaro kulminacija tapo choro sugiedota Tautiška giesmė. Vakaras baigėsi šokiais kurių metu grojo husarų orkestras. Ir viskas būtų buvę gerai jei ne Vinco Mickevičiaus-Kapsuko šalininkų išmėtyti anticariniai atsišaukimai. Šis faktas Griniams „pakišo koją“, jau turėtas gubernatoriaus leidimas surengti dar vieną lietuvišką vakarą buvo anuliuotas.

Koplytstulpį sukęs  Algimantas Sakalauskas (g. 1958 m. rugsėjo 22 d. Dailučių k.,Vilkaviškio r.) plačiai žinomas tautodailininkas, kuria skulptūras, paminklus, kryžius, koplytstulpius, bažnyčių bei koplyčių interjerus. Menininkas savo darbuose naudoja šimtmečiais žinomas tiesas, leidžiančias tam tikrų proporcijos, formų dėka uždėti energetinę apsaugą vietovei, kurioje stovi panašaus pobūdžio kūrinys.

VIETA/ADRESAS
Skveras prie Marijampolės dramos teatro, Armino g., Marijampolė

UŽRAŠAS
1905 m. gegužės 28 d. Marijampolėje įvyko pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ ir lietuviškų dinų koncertas. 2005.05.22/ Organizatoriai Kazys Grinius, Joana Griniuvienė. /Choro vadovas Albinas Jaseniauskas. Dalyvavo per 1000 žiūrovų.

DATA
2005m. gegužės 22 d.

AUTORIAI/KŪRĖJAI
skulptorius Algimantas Sakalauskas

SUSIJĘ ASMENYS
Algimantas Sakalauskas, Kazys Grinius, Joana Pavalkytė-Griniuvienė, Pijus Grigaitis, Albinas Jaseniauskas, Gricajus, Pavelas  Judenko, Juozas Vilkutaitis Keturakis, Simanas Staknevičius  (Ringių Simas)

SUSIJĘ VIETOS
Marijampolės Dramos teatras, Armino g., Marijampolė

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Marijampolės dramos teatras: [interneto svetainė] - 2010 – [Žiūrėta 2015-08-27]. –  Prieiga per internetą : http://marijampolesteatras.lt/
  2. Nešantis per amžius sukauptą protėvių patirtį pro laiko vartus: menininkas Algimantas Sakalauskas ir jo kuriami stogastulpiai // Mūsų savaitė – 2014, bal. 15 – [Žiūrėta 2016-03-08] – Prieiga per internetą: http://mususavaite.lt/nesantis-per-amzius-sukaupta-proteviu-patirti-pro-laiko-vartus/
  3. Šimtmečio aidas : pirmasis viešas vakaras Sūduvoje / [parengė Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius Vytautas Grinius ir muziejininkas Tomas Kukauskas]. - Marijampolė : Piko valanda, 2005. - 31 p. : iliustr.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”