Jono Bendoriaus gatvė*

Jono Bendoriaus gatvė*


Degučių seniūnija, Senamiesčio seniūnaitija.

Gatvė Marijampolės senamiestyje. Išeina šiaurės kryptimi iš Bažnyčios gatvės, eina pro Šv. Arkangelo Mykolo baziliką, Marijonų vienuolyno ir gimnazijos kompleksus, vakaruose atsiremia į Šešupę. Gatvės ilgis 0,222 km.

Viena seniausių miesto gatvių formavosi Marijonų vienuolijai priklausiusioje teritorijoje.
1782 m. Prienų seniūnijos inventoriuje neaprašytos marijonų jurisdikai priklausę gatvės. Kada tiksliai susiformavo Bažnyčios skersgatvis (J. Bendoriaus gatvė), duomenų neturime.
1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų plane matome gatvę, einančią šiaurės kryptimi pro bažnyčią bei vienuolyno rytiniu pakraščiu.
1869 m. parengtame miesto reguliavimo projekte bei vėlesnėje (1884 m.) kopijoje randame pavaizduotą Bažnyčios skersgatvį (zaulek Koscielny) , kuris išeina šiaurės kryptimi iš Bažnyčios gatvės, ties vienuolyno kompleksu suka į rytus ir dar kartą šiaurės kryptimi link Šešupės.
1873, 1903, 1924, 1941 m. planuose gatvė vaizduojama daug trumpesnė.
1920-01-27 Bažnyčios skersgatviui paliktas Bažnyčios skersgatvio pavadinimas.
1929-04-06 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento patvirtintame dokumente aptinkame, jog Bažnyčios skersgatvis pavadintas A. Chmieliausko gatve. Tačiau tai akivaizdi spausdinimo klaida, nes iš sąrašo dingo Kapų gatvė, kuriai 1929-01-08 gyventojų prašymu buvo suteiktas A. Chmieliausko vardas.
1946 m. miesto gatvių sąraše Bažnyčios skersgatvio nėra. Greičiausiai dėl ideologinių sumetimų skersgatvis vardo neturėjo.
1958-01-30 gatvė, išeinanti iš Laisvės gatvės, pavadinta Internato gatve.
1988-05-11 Internato gatvė pavadinta J. Bendoriaus vardu.

Žiūrėti: Bažnyčios skersgatvis (XIX a.– XX a. I pusė), Internato gatvė (1958-1988).

Jonas Bendorius (1889-08-15 Skaisčių k., Liubavo, vlsč., Marijampolės aps. – 1954-06-27 Palanga]– kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. 1910-07-17 d. kartu su Albinu Iešmantu Marijampolėje pastatė Miko Petrausko operą „Birutė“, 1912 – 1920 m. dirbo Marijampolėje vargonininku, mokytojavo „Žiburio“ gimnazijoje, dėstė mokytojų kursuose, kartu su A.Iešmantu ir M.Gustaičiu įkūrė muzikos, literatūros ir dramos draugiją „Gabija“ ir buvo jos pirmininkas (1913 – 1920), vadovavo bažnytiniam ir „Gabijos“ chorams. /VL. T.3. – P. 47./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai
 • Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Plan... Maryampola = План... Мариамполя [Kartografija] : [šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas] / [sudarė Majerskis] // Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie : rysunki architektoniczne, plany urbanistyczne, varia z lat 1800-1868 / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków. Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; opracowała Maria Łodyńska-Kosińska  – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.  – 540 p. –– S. 201. – [Skaitmeninė kopija].

 • Marijampolės miesto gatvių schema

  Skaityti daugiau »

  Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Skaityti daugiau »

  Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

  Skaityti daugiau »

  Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

  Skaityti daugiau »

  Žemės sklypų parceliacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1903 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1884 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

  Skaityti daugiau »

  1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1857 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto schema

  Skaityti daugiau »

  Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

  Skaityti daugiau »

  Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

  Skaityti daugiau »

  1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

  Skaityti daugiau »

  1. Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo : 2014-02-24, sprendimas Nr. 1-65 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35061>.

  2. Dėl naujoms gatvėms pavadinimų suteikimo: 1958-01-30, sprendimas Nr. 11 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 45, l. 20, 21, 22.

  3. Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose : 2009-08-31, sprendimas Nr. 1-936 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-04-30]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=18513>

  4. Dėl žymių žmonių atminimo įamžinimo Kapsuko mieste: 1988-05-11, sprendimas Nr. 66 / Kapsuko miesto liaudies deputatų taryba, Vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 1411, L. 18.

  5. Marijampolės miesto tarybos posėdžio įvykusio  1929 m. sausio mėn. 8 d. protokolas nr. 22 / Marijampolės miesto burmistras. – LCVA, f.1362, ap. 1, b. 156, l. 1, 1 a.p., 2.

  6. Marijampolės miesto tarybos posėdžio įvykusio  1920 m. sausio mėn. 27 d. protokolas nr. 3  - LCVA, f.1362, ap. 1, b. 10, l. 13.

  7. Marijampolės miesto valdybai: [Marijampolės miesto gatvių ir aikščių pavadinimai (1929-04-04 rezoliucija)] : 1929-04-06 atsakymas Nr. 3215 / LR vidaus reikalų ministerija, Savivaldybių departamentas. – LCVA, f.1362,ap.1,b.69,l.33-36.

  8. Miškinis A. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 73, 78, 85, 93, 106, 107, 138.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Asociacija